Nâng cao công tác tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Nâng cao công tác tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ngày 22-12, Lieenminh HỢp tác xã (LM HTX) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo đơn vị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy đến dự.

Năm 2022, Liên minh HTX TP Cần Thơ đã quán triệt kịp thời cho 100% đảng viên, công chức, viên chức tại đơn vị về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành hữu quan thành phố phổ biến các quy định pháp luật về HTX, các kế hoạch, đề án phát triển kinh tế tập thể… LM HTX thành phố làm tốt vai trò kết nối cung – cầu giữa các HTX với các đơn vị, doanh nghiệp và giữa các HTX với nhau; trực tiếp tư vấn, hỗ trợ trên 300 lượt HTX, với hơn 450 lượt về thủ tục thành lập HTX; hướng dẫn các HTX sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý, hoạt động, sổ sách kế toán đúng quy định.

LM HTX TP Cần Thơ cũng thắng thắn chỉ ra một số hạn chế của đơn vị: công tác tham mưu chính sách hỗ trợ HTX chưa cụ thể, dẫn tới lúng túng trong triển khai thực hiện; đôi khi còn lúng túng trong đề xuất các giải pháp phối hợp để khắc phục những tồn tại, yếu kém của kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu LM HTX thành phố khắc phục những hạn chế trên; chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với việc chăm bồi cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao chất lượng cong tác tư vấn, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương có liên quan về chính sách, hỗ trợ phát triển HTX, tăng cường kiện toàn, củng cố, thúc đẩy phát triển các HTX kiểu mới có quy mô và sức lan tỏa…từng bước đáp ứng mục tiêu phát triển các xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top