Quá trình thành lập và phát triển

Thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

  • Ngày 19-10-1992

Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số: 989/QĐ.UBT.92, ngày 19/10/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.

Ngày 19-10-1992
Ngày 31-7-1996
Đại hội đại biểu Hội đồng Liên minh HTX tỉnh Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 1996 - 2000

Đại hội đại biểu Hội đồng Liên minh HTX tỉnh Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 1996 - 2000

  • Ngày 31-7-1996

Hội đồng lâm thời đã hoàn thành sứ mệnh, thông qua một sự kiện lịch sử của tổ chức Liên minh HTX Cần Thơ diễn ra sáng ngày 31/7/1996, khai mạc Đại hội đại biểu Hội đồng Liên minh HTX tỉnh Cần Thơ lần thứ I, đánh dấu móc son quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển Liên minh HTX thành phố Cần Thơ.

Năm 2001
Năm 2001
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2011
Năm 2016
Năm 2019
Năm 2020

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Ong Tran Cong Nhan
Chủ tịch Ông Trần Công Nhân
Ong Chau Binh Khung
Phó Chủ tịch thường trực Ông Châu Bỉnh Khung
Ong Tram Ben
Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Ông Trầm Bền
Ong Tran Cong Nhan
Chủ tịch Ông Trần Công Nhân
Ong Chau Binh Khung
Phó Chủ tịch thường trực Ông Châu Bỉnh Khung
Ong Nguyen Quoc Hai
Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Quốc Hải
Ong Nguyen Quoc Hai
Chủ tịch Ông Nguyễn Quốc Hải
Ong Nguyen Duc Phuong
Phó Chủ tịch thường trực Ông Nguyễn Đức Phương
Ong Tran Thanh Hoa
Phó Chủ tịch Ông Trần Thanh Hòa
Ong Truong Van Kiem
Phó Chủ tịch Ông Trương Văn Kiệm
Ho Hoang Dieu
Phó Chủ tịch Ông Hồ Hoàng Diệu
Ong Nguyen Quoc Hai
Chủ tịch Ông Nguyễn Quốc Hải
Ong Nguyen Duc Phuong
Phó Chủ tịch thường trực Ông Nguyễn Đức Phương
Ong Nguyen Hoang Tuan
Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
Ong Truong Van Kiem
Phó Chủ tịch Ông Trương Văn Kiệm
Ong Pham Buu Viet
Phó Chủ tịch Ông Phạm Bửu Việt
Ong Nguyen Duc Phuong
Chủ tịch Ông Nguyễn Đức Phương
Ong Nguyen Hoang Tuan
Phó Chủ tịch thường trực Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
Ong Truong Van Kiem
Phó Chủ tịch Ông Trương Văn Kiệm
Ong Nguyen Minh Thanh
Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Minh Thạnh
Ong Nguyen Duc Phuong
Chủ tịch Ông Nguyễn Đức Phương
Ong Nguyen Minh Phuong 1
Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Minh Phương
Hoi
Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Quốc Hội

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ 1:

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên

Chức năng, nhiệm vụ 2:

Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chức năng, nhiệm vụ 3:

Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chức năng nhiệm vụ 4:

Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao

Chức năng, nhiệm vụ 5:

Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chức năng, nhiệm vụ 6:

Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật

Cơ cấu, tổ chức

1. Đại hội đại biểu

Đại hội đại biểu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ, gồm đại hội thường kỳ và đại hội bất thường. Đại hội thường kỳ được tổ chức 05 năm một lần, do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ đề nghị. Đại hội thường kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra; thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ; bầu Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ; các nội dung khác (nếu có); thông qua nghị quyết Đại hội.

Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu tham dự Đại hội đồng ý, trừ trường hợp quyết định tại Điều lệ Liên minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ.

2. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội đại biểu bầu. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

3. Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

4. Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ

Thường trực Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn: điều hành, giải quyết công việc hàng ngày, thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ; chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ; chủ trì, chủ động phối hợp các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể địa phương để quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các chính sách có liên quan đến kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; hướng dẫn tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách; phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các dự án, chương trình trọng điểm, các thành viên liên kết.

Ủy ban kiểm tra

Ủy ban kiểm tra

+ Kiểm tra thực hiện điều lệ, nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Liên minh HTX TP (khoá VI), kiểm tra tài chính của Liên minh HTX TP; bảo vệ lợi ích hợp pháp của các thành viên, hướng dẫn, giúp Ban Kiểm soát HTX thực hiện tốt vai trò, chức năng.

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát HTX.

+ Khảo sát và tư vấn cho các HTX về thực hiện luật HTX, điều lệ HTX và các qui định pháp luật khác có liên quan.

+ Tổ chức họp Ủy ban Kiểm tra, xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác kiểm tra đúng định kỳ.

Tan
Ông Phạm Lê Anh Tân Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Ong Nguyen Thanh Tam
Ông Nguyễn Thành Tâm Ủy viên kiêm nhiệm, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Thạnh An
25. A Tinh
Ông Lý Văn Tịnh Ủy viên kiêm nhiệm, Chủ tịch HĐQT HTX Trường Trung A
Thuan (2)
Ông Đinh Văn Thuận Ủy viên
Ong Nguyen Ngoc Na
Ông Nguyễn Ngọc Nà Ủy viên kiêm nhiệm, Chủ tịch HĐQT HTX Quốc Noãn
vu linh
Ông Nguyễn Vũ Linh Chuyên viên
Ba Diep Diem Loan
Bà Diệp Diễm Loan Chánh Văn phòng
Ba Huynh Thi Thanh Truc
Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc Kế toán trưởng
Ba Vo Kim Phuong
Bà Võ Kim Phượng Nhân viên
Ong Nguyen Van Dinh
Ông Nguyễn Văn Định Nhân viên
Ba Khuu Ngoc To Trinh
Bà Khưu Ngọc Tố Trinh Phó Chánh Văn phòng
Ba Nguyen Thi Thanh Van
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Văn thư
Thanh1
Bà Trần Thị Mộng Thanh Chuyên viên
Văn phòng - Hành chính

Văn phòng - Hành chính

+ Văn phòng Liên minh HTX thành phố Cần Thơ có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo về lĩnh vực tổ chức, hành chính, quản trị, tổng hợp báo cáo (tháng, quí, 6 tháng, năm…).

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất để tổ chức các cuộc họp Ban Chấp hành, Hội nghị HTX Điển hình tiên tiến, Hội nghị sơ, tổng kết năm, họp mặt các HTX trao đổi kinh nghiệm…

+ Tham mưu công tác thi đua khen thưởng cơ quan, Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù, Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam sông Hậu. Ngoài nhiệm vụ chính còn tham gia một số lĩnh vực khác do lãnh đạo trực tiếp phân công.

+ Tham mưu trong các vấn đề nâng ngạch, bậc, giải quyết chế độ chính sách, quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ công chức, viên chức theo quy định.

+  Xử lý các công văn hàng ngày.

+ Theo dõi và đôn đốc phòng thực hiện công việc theo chương trình công tác của văn phòng, các công tác đột xuất, thường xuyên và báo cáo kịp thời với lãnh đạo tình hình hoạt động của đơn vị về tài chính ngân sách và hội phí.

Phòng Tư vấn - Hỗ trợ hợp tác xã

Phòng Tư vấn - Hỗ trợ hợp tác xã

+ Tư vấn sáng lập viên thành lập HTX, đăng ký kinh doanh, tư vấn HTX bổ sung ngành nghề, vốn điều lệ, mở chi nhánh, sổ sách kế toán, thuế, tiếp cận người vay tín dụng, xây dựng dự án và các vấn đề pháp lý có liên quan đến tổ chức và hoạt động HTX...

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên HTX và chủ trì tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn các HTX thành lập cơ sở dạy nghề và tổ chức dạy nghề.

+ Làm cầu nối giúp các HTX liên doanh liên kết giữa HTX với nhau, HTX với doanh nghiệp, cơ sở khoa học kỹ thuật và các đơn vị mà HTX có nhu cầu liên doanh liên kết.

+ Tìm tòi, nghiên cứu các chương trình, dự án KT-XH của Nhà nước, các tổ chức, đề xuất với Ban Thường trực tham gia chương trình, dự án. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự án mà Liên minh HTX TP tham gia. Quản lý trực tiếp Quỹ hỗ trợ phát triển HTX khi hình thành.

+ Tổng hợp, báo cáo, lưu trữ các số liệu, văn bản có liên quan đến hoạt động tư vấn, hỗ trợ. Cử cán bộ phụ trách theo dõi các địa bàn quận, huyện được phân công.

Ong Duong Phuc Long
Ông Dương Phúc Long Phó Trưởng phòng
Ong Quach Thang Phuong
Ông Quách Thăng Phương Chuyên viên
Le Van Ly
Ông Lê Văn Lỷ Chuyên viên
Ba Dang Thi Bach Mai
Bà Đặng Thị Bạch Mai Chuyên viên
Ong Ha Minh Tam
Ông Hà Minh Tâm Chuyên viên
Do Hoang Phuong
Ông Đỗ Hoàng Phương Chuyên viên
Truc
Ông Lê Chánh Trực Phó Trưởng phòng
APhuc
Ông Dương Quang Phục Chuyên viên
tuan anh
Ông Lê Tuấn Anh Chuyên viên
Cuong1
Ông Lương Duy Cường Chuyên viên
Phòng Tổ chức - Phát triển hợp tác xã

Phòng Tổ chức - Phát triển hợp tác xã

+ Tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, vận động thành lập HTX, theo dõi tình hình sáng lập viên HTX.

+ Xây dựng kế hoạch củng cố hoàn thiện, nâng cao chất lượng HTX và chủ trì thực hiện củng cố HTX.

+ Xây dựng kế hoạch xây dựng, nhân rộng HTX điển hình tiên tiến.

+ Theo dõi việc thực hiện phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, quận huyện. Tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của TP Cần Thơ, chủ trì chỉ đạo điểm xây dựng xã nông thôn mới về mặt kinh tế hợp tác, HTX.

+ Phát động thi đua, đánh giá phân loại HTX, đề nghị khen thưởng khối thi đua HTX. Tham mưu nội dung các công việc khác tham gia thi đua cụm, sở, ngành thành phố.

+ Tổng hợp, thống kê, cập nhật tình hình HTX, tổ hợp tác.

Phụ trách địa bàn

Thư viện phim, ảnh

All in one
Scroll to Top