STTLoại văn bảnSố hiệuNgày phát hànhNội dungXem văn bản
1Luật23/2012/QH1320/11/2012Luật Hợp tác xã 2012Xem văn bản
2Luật17/2023/QH1520/06/2023Luật Hợp tác xã 2023Xem văn bản
3Nghị định193/2013/NĐ-CP21/11/2013Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xãXem văn bản
4Thông tư03/2014/TT-BKHĐT26-5-2014Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãXem văn bản
5Nghị định107/2017/NĐ-CP15/9/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xãXem văn bản
6Thông tư07/2019/TT-BKHĐT8/4/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãXem văn bản
7Nghị quyết13-NQ/TW18/3/2002Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thểXem văn bản
8Kết luận70/KL-TW9/3/2020Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thểXem văn bản
9Nghị quyết134/NQ-CP25/9/2020Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thểXem văn bản
10Luật88/2015/QH1320/11/2015Luật Kế toánXem văn bản
11Nghị định174/2016/NĐ-CP30/12/2016Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toánXem văn bản
12Thông tư24/2017/TT-BTC28/3/2017Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãXem văn bản
13Thông tư133/2016/TT-BTC26/8/2016Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừaXem văn bản
14Thông tư200-2014/TT-BTC22/12/2014Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệpXem văn bản
15Nghị định125/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơnXem văn bản
16Nghị định123/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định về hóa đơn, chứng từXem văn bản
17Nghị định119/2018/NĐ-CP12/09/2018Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụXem văn bản
18Thông tư78/2021/TT-BTC17/9/2021Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từXem văn bản
19Thông tư68/2019/TT-BTC30/9/2019Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụXem văn bản
20Thông tư88/2020/TT-BTC30/10/2020Sửa đổi, bổ sung Thông tư 68/2019 về hóa đơn điện tử khi bán hàngXem văn bản
22Luật38/2019/QH1413/06/2019Luật Quản lý thuếXem văn bản
23Nghị định126/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuếXem văn bản
24Thông tư80/2021/TT-BTC29/9/2021Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuếXem văn bản
25Nghị định209/2013/NĐ-CP18/12/2013Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăngXem văn bản
26Thông tư219/2013/TT-BTC31/12/2013Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăngXem văn bản
27Thông tư193/2015/TT-BTC24/11/2015Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăngXem văn bản
28Thông tư21/2016/TT-BTC5/2/2016Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợXem văn bản
All in one
Scroll to Top