Tính đến tháng 10/2021

Số lượng Hợp tác xã

290

Hợp tác xã

140

Nông nghiệp

23

CN-TTCN

42

Vận tải

28

TM-DV

50

Xây dựng

7

Tín dụng

Thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố

Sản phẩm của các thành viên