Cơ hội làm việc tại Ở thành phố Cần Thơ

Tính đến tháng 4/2023

Số lượng Hợp tác xã

Hợp tác xã

163

Nông nghiệp

25

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

45

Vận tải

31

Thương mại - Dịch vụ

49

Xây dựng

7

Tín dụng

HỢP TÁC XÃ

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác nổi bật trên các lĩnh vực của thành phố Cần Thơ

Thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố

Sản phẩm của các thành viên

All in one
Scroll to Top