Tính đến tháng 12/2021

Số lượng Hợp tác xã

293

Hợp tác xã

142

Nông nghiệp

23

Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

42

Vận tải

29

Thương mại - Dịch vụ

50

Xây dựng

7

Tín dụng

Thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố

Sản phẩm của các thành viên