Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Từ đầu năm đến nay, thành phố thành lập mới 15 HTX; luỹ kế toàn thành phố có 293 HTX và 1.400 tổ hợp tác. Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, có 140 HTX và trên 50% tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả; doanh thu bình quân ước đạt 3,7 tỉ đồng/HTX và 1,7 tỉ đồng/tổ hợp tác.

Năm 2022, thành phố tiếp tục đổi mới, phát triển HTX, tổ hợp tác đa dạng trên mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, quy định của Luật HTX năm 2012. Đồng thời, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa các tổ hợp tác, HTX và giữa các tổ hợp tác, HTX với các thành phần kinh tế khác; liên kết chặt chẽ giữa phát triển sản xuất gắn với thị trường, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, hỗ trợ ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 cho kinh tế tập thể, HTX. Thành phố hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm tạo kênh vốn riêng cho HTX thuận lợi tiếp cận. Dự kiến, năm 2022 thành lập mới 20 HTX, số thành viên mới 1.000 người, doanh thu bình quân 4 tỉ đồng/HTX/năm.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: K. Phúc

All in one
Scroll to Top