Cà Mau: Phấn đấu thành lập mới 01 Liên hiệp Hợp tác xã vào cuối năm 2022

Cà Mau: Phấn đấu thành lập mới 01 Liên hiệp Hợp tác xã vào cuối năm 2022

Theo mục tiêu kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về phát triển kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực nông nghiệp, năm 2022 tỉnh Cà Mau phấn đấu thành lập mới 80 tổ hợp tác (THT), từ 18 – 20 hợp tác xã (HTX). Đặc biệt đến cuối năm sẽ thành lập mới 01 Liên hiệp HTX.

Phấn đấu đến cuối năm 2022, có khoảng 15% HTX nông nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh theo mô hình liên kết chuỗi giá trị.

Cũng theo mục tiêu kế hoạch này, đến cuối năm 2022 giảm khoảng 30% số lượng THT hoạt động không đúng theo Nghị định 77/2013/NĐ-CP về Tổ hợp tác, dự kiến còn lại khoảng 720 THT nông nghiệp hoạt động theo đúng quy định. Củng cố 10 – 15% HTX yếu kém; 35 – 40% HTX hoạt động hiệu quả (khá, tốt); 10% HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và phấn đấu có khoảng 15% HTX nông nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh theo mô hình liên kết chuỗi giá trị. Tỷ lệ cán bộ HTX có trình độ đại học và cao đẳng đạt 10%; có 90% cán bộ chủ chốt HTX được bồi dưỡng nâng cao với những kiến thức phù hợp.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể và HTX. Cụ thể là hướng dẫn tổ chức 100% các THT nông nghiệp xây dựng hợp đồng hợp tác theo quy định; củng cố lại hoạt động của các HTX theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của thành viên trong HTX; vận động thành viên HTX góp vốn và nâng mức vốn góp; vận động HTX thu hút thêm thành viên mới; quan tâm phát triển cả HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp; tháo gỡ rào cản, quy định nhằm nâng cao khả năng huy động và tiếp cận nguồn lực cho các hợp tác xã; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ của các cơ quan quản lý, cán bộ quản lý THT, HTX.

vca.org.vn

All in one
Scroll to Top