Tính đến tháng 8/2021

Số lượng Hợp tác xã

293

Hợp tác xã

142

Nông nghiệp

23

CN-TTCN

42

Vận tải

28

TM-DV

50

Xây dựng

7

Tín dụng

Thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố

Sản phẩm của các thành viên

Liên kết Website

Hệ thống Liên minh Hợp tác xã

Đối tác liên kết