Đại hội đại biểu thành viên thường niên Quỹ Tín dụng nhân dân Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Ngày 30/03/2021, Quỹ Tín dụng nhân dân Thạnh An