Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 (mở rộng)

Ngày 12/03/2021, Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (mở rộng)