UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về “Thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch số 125/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn TP. Cần Thơ.
1. Với kế hoạch 124/KH-UBND nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn thành phố cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên; tăng cường năng lực của kinh tế tập thể, HTX hướng tới mục tiêu đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.
2. Với Kế hoạch 125/KH-UBND nhằm xây dựng các mô hình HTX trở thành kiểu mẫu qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với HTX. Đây cũng là cơ sở để nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX thành phố phát triển hiệu quả. Kế hoạch đặt mục tiêu trong năm 2021 hoàn tất việc lựa chọn được HTX tham gia thí điểm đề án; đến năm 2025, hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng được 5 mô hình HTX kiểu mới đã hoàn thiện, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án và xây dựng phương án nhân rộng mô hình HTX hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo.
UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp và lồng ghép thực hiện đề án phát triển nông nghiệp theo đúng quy hoạch sản xuất và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, kết nối với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch hỗ trợ mô hình HTX nông nghiệp; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất phương án nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Liên minh HTX thành phố tham gia thí điểm, đồng thời tư vấn, hướng dẫn các HTX hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; phối hợp hỗ trợ xây dựng phương án, dự án đầu tư mở rộng quy mô, tổ chức hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012. Về phía các HTX tham gia thí điểm tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản trị HTX một cách hiệu quả. Đồng thời, thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán theo quy định; xây dựng và triển khai phương án sản xuất kinh doanh, tập trung vào các nội dung tiêu chí như: huy động tăng vốn sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển thành viên, mở rộng cung ứng dịch vụ cho thành viên HTX.
All in one
Scroll to Top