Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho phụ nữ đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hoá nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của đề án, đảm bảo sự thống nhất, tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu của đề án. Bên cạnh đó, xác định cụ thể và làm rõ trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ trong việc chủ trì tham mưu, phối hợp các bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện đề án.

Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội dung của đề án; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia các hoạt động xã hội.

Tại kế hoạch này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể, như: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tá xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp hội về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường hợp tác quốc tế.

Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 01) được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 3/1/2023 trên cơ sở đề xuất của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Đề án với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế.

Đến năm 2025, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 hợp tác xã và 5.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã, 40.000 lao động nữ trong tổ hợp tác; 100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị…

Đến năm 2030, số hợp tác xã được củng cố, hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đạt ít nhất 1.500 hợp tác xã, 10.000 tổ hợp tác; tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã và 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017 – 2022, hội phụ nữ các cấp trong cả nước đã hỗ trợ thành lập hơn 800 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý.

vca.org.vn

All in one
Lên đầu trang