Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1968-TTg ngày 22-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn TP Cần Thơ.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên cơ sở tham gia và kết nối đồng bộ với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia. Đồng thời, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội giao thương, hợp tác trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đến năm 2025 phấn đấu 100% các tổ chức thương mại; 70% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh được cấp tài khoản trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin; 20% số lượng hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu hàng hóa được tổ chức trên môi trường trực tuyến theo Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp tại cổng dịch vụ công thành phố và tích hợp cổng dịch vụ công quốc gia, với 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đề đạt mục tiêu đề ra, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với hệ sinh thái xúc tiến thương mại sô quốc gia; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Thanh

All in one
Scroll to Top