Phát triển thêm 25 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao

Phát triển thêm 25 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao

Một số sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao của thành phố được công nhận trong năm 2022.

Theo Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới TP Cần Thơ, năm 2023, thành phố củng cố, phát triển 92 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đã được công nhận (nâng cấp, nâng hạng, đa dạng hóa, chế biến sâu…). Ðồng thời, phát triển thêm 25 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao và phấn đấu có 1 sản phẩm OCOP 5 sao. Bên cạnh đó, thành phố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ nhà nước trong hệ thống OCOP thông qua đào tạo 100% cán bộ quản lý nhà nước tham gia Chương trình OCOP; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh.

Ðể đạt được mục tiêu trên, TP Cần Thơ xác định tập trung vào các giải pháp trọng tâm: nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành; chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP; tuyên truyền nâng cao nhận thức; đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại sản phẩm Chương trình OCOP; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP để tạo niềm tin người tiêu dùng.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Thanh

All in one
Scroll to Top