Phấn đấu thành lập mới 2.000 hợp tác xã trong năm 2023

Phấn đấu thành lập mới 2.000 hợp tác xã trong năm 2023

Để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2022 và tục tiêu, giải pháp năm 2023, Liên minh HTX Việt Nam tập trung triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới.

Theo đó, Liên minh HTX Việt Nam tập trung củng cố, đổi mới và tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Cùng với đó đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương về phát triển kinh tế tập thể, HTX và thu hút thành viên. Đồng thời, quan tâm xây dựng và phát triển HTX, Liên hiệp HTX quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng và địa phương; tăng cường thúc đẩy liên kết, hợp tác trong cung ứng dịch vụ đầu vào và đầu ra cho các mô hình HTX.

Phấn đấu năm 2023, thành lập ít nhất 3.000 tổ hợp tác, 2.000 HTX và 20 Liên hiệp HTX; có trên 60% HTX hoạt động hiệu quả; có ít nhất 25% HTX liên kết chuỗi giá trị/tổng số HTX; tổng số cán bộ quản lý HTX được đào tạo theo các chương trình tăng 10%; tổ số thành viên HTX, tổ hợp tác tăng từ 5% trở lên; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng từ 10% trở lên so với năm 2022.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top