23% HTX nông nghiệp bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

23% HTX nông nghiệp bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện cả nước có 17.777 hợp tác xã (HTX) và phần lớn các HTX đã từng bước thay đổi phương thức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên và nông dân, khẳng định vai trò kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường.

Làm sạch rau muống sau thu hoạch tại HTX rau an toàn Hòa Phát, quận Ô Môn.

Trong tổng số 17.777 HTX nông nghiệp, hiện có 21% HTX lập kế hoạch tổng thể cho thương mại điện tử; 23% HTX bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử; 21% HTX xây dựng website; 14% HTX thực hiện livestream; 7% HTX thực hiện quảng cáo trên Facebook… Các hoạt động ứng dụng số hóa đã từng bước giúp HTX nông nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh linh hoạt, giúp tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực, từ đó tạo ra những giá trị mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

Song, để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ở các HTX nông nghiệp, hướng tới Bộ NN&PTNN tập trung thực hiện nhiều chương trình hành động, triển khai cụ thể các nội dung có liên quan đến công tác chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và HTX nông nghiệp; triển khai công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác; thực hiện cung cấp dịch vụ công và đào tạo, tập huấn từ xa về nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho cán bộ các HTX và nông dân; huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ các HTX chuyển đổi số; hỗ trợ trang thiết bị, công cụ phục vụ chuyển đổi số, dựa trên định hướng phát triển sản phẩm chủ lực của Trung ương và các địa phương. Cùng với đó, Bộ NN&PTNT rà soát, hoàn thiện và ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong phát triển HTX nông nghiệp theo hướng bền vững trong bối cảnh mới…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Lên đầu trang