Cờ Đỏ phát triển các mô hình kinh tế tập thể

Cờ Đỏ phát triển các mô hình kinh tế tập thể

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, từ đầu năm đến nay, huyện Cờ Đỏ thành lập mới 1 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX nông nghiệp huyện lên 33 HTX. Hiện trên địa bàn huyện có 303 tổ hợp tác, với 9.591 thành viên; có 3 trang trại đáp ứng quy định tiêu chí kinh tế trang trại theo Thông tư số 02/2020/TT-BNN&PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp uyện theo dõi đôn đóc, hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc thực hiện Kế hoạch sô 1275/KH-UBND của UBND huyện Cờ Đỏ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về “Đẩy mạnh và phát triển bền vững kinh tế tập thể và kinh tế vườn huyện Cờ Đỏ giai đoan 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời, phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn TP Cần Thơ khảo sát các HTX tham gia dự án GIZ trên địa bàn TP Cần Thơ; phối hợp với trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Cần Thơ cấp mà QR truy xuất nguồn ngốc cho một số HTX trên địa bàn huyện: Hợp tác xã Nông nghiệp Lộc Hưng, HTX Nhãn Thanh Hữu Tâm và HTX Mãng cầu Thới Hưng.

Trong tháng 6/2022, huyện Cờ Đỏ tiếp tục theo dõi các mô hình kinh tế tập thể và trang trại trên địa bàn huyện; tăng cường công tác đôn đốc, hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc thực hiện Kế hoạch số 1275/KH-UBND. Ngoài ra, huyện cũng thực hiện có hiệu quả kế hoạch thành lập mới và hỗ trợ HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả năm 2022 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Quế Lim

All in one
Scroll to Top