Trợ lực phát triển các mô hình kinh tế tập thể

Trợ lực phát triển các mô hình kinh tế tập thể

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, hiện huyện có 3 trang trại nông nghiệp, 32 hợp tác xã (HTX) và 303 tổ hợp tác. Trong đó, có 249 tổ bơm tưới, còn lại là các tổ hoạt động trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, “Cánh đồng lớn”, với tổng số 9.591 thành viên. Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp huyện theo dõi đôn đốc, hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc thực hiện Kế hoạch số 1275/KH-UBND của UBND huyện Cờ Đỏ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về “Đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế tập thể và kinh tế vườn huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời, phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn TP Cần Thơ khảo sát các HTX tham gia dự án GIZ trên địa bàn TP Cần Thơ; phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Cần Thơ cấp mã QR-Code truy xuất nguồn gốc cho một số HTX địa bàn huyện: HTX Nông nghiệp Lộc Hưng, HTX Nhãn Thanh Hữu Tâm và HTX Mãng cầu Thới Hưng.

Trong tháng 4-2022, huyện Cờ Đỏ tiếp tục theo dõi các mô hình kinh tế tập thể và trang trại trên địa bàn huyện; tăng cường công tác đôn đốc, hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc thực hiện Kế hoạch số 1275/KH-UBND. Ngoài ra, huyện cũng thực hiện có hiệu quả kế hoạch tập trung thành lập mới và hỗ trợ HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả năm 2022 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

All in one
Scroll to Top