Bản sắc và mô hình HTX sẽ là giải pháp quan trọng trong phục hồi sau đại dịch và phát triển bền vững trong tương lai

Bản sắc và mô hình HTX sẽ là giải pháp quan trọng trong phục hồi sau đại dịch và phát triển bền vững trong tương lai

Tại phiên họp 76 tháng 7/2021 và Nghị quyết số 74/119 tháng 12/2019 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Hợp tác xã (HTX) với cách tiếp cận theo hướng lấy con người làm trung tâm là công cụ mạnh mẽ để phục hồi xã hội một cách toàn diện và bền vững trong và sau cuộc khủng hoảng Covid 19, cũng như để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc; bản sắc và mô hình HTX sẽ là giải pháp quan trọng trong phục hồi sau đại dịch và phát triển bền vững trong tương lai.

Nhận biết vai trò quan trọng của HTX, các quốc gia đã có nhiều chính sách để phát huy vai trò của mô hình HTX, tập trung các nhóm giải pháp chính: (1) Rà soát và cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho HTX phát triển; (2) Đào tạo, nâng cao năng lực cho HTX và (3) Đưa nội dung Kinh tế tập thể vào các chương trình giảng dạy các cấp, đẩy mạnh công tác thống kê.
Cũng theo báo cáo của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Top 300 HTX lớn nhất toàn cầu, thì một trong những điểm yếu của phong trào HTX trong những thập kỷ qua là thiếu chú trọng vào công tác thông tin, quảng bá hình ảnh, thương hiệu. HTX đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội của nhiều quốc gia nhưng chưa được biết đến nhiều về những giá trị và đóng góp to lớn của nó về mặt kinh tế. 300 tổ chức hợp tác xã lớn nhất thế giới có tổng doanh thu là 2.146 tỷ USD vào năm 2020 so với năm 2018 là 2.140 tỷ USD. Hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin, số liệu tài chính của các HTX trong từng lĩnh vực và các quốc gia trên thế giới, nâng cao hình ảnh và thương hiệu HTX, phổ biến những kinh nghiệm thành công trong khu vực HTX, hình thành một mạng lưới liên kết giữa các HTX trên thế giới để chia sẻ thông tin, các bí quyết và cơ hội kinh doanh.
Nhận biết được tình hình, xu hướng liên quan đến hợp tác xã (HTX) trên thế giới để nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, HTX tại Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với vai trò là thành viên tích cực của Liên minh HTX Quốc tế (ICA), đã nghiên cứu nhằm phổ biến tuyên truyền trong khu vực kinh tế tập thể, HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò HTX trong phát triển kinh – tế xã hội của các quốc gia trên thế giới và áp dụng kinh nghiệm phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.

vca.org.vn

All in one
Lên đầu trang